Copy of Apex Logo PNG (1).png

Стратеги - Хѳрѳнгѳ - Ѳсѳлт

 Апекс Капитал ҮЦК ХХК нь Монгол Улсад брокер, андеррайтер, хѳрѳнгѳ оруулалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй бие даасан компани бѳгѳѳд дотоодын дунд болон том хэмжээний бизнес ба бие даасан хүмүүст хѳрѳнгѳ оруулалтын зѳвлѳгѳѳ ѳгѳн ажиллаж байна. Монголын бодит нѳхцѳл байдал дээр хѳрѳнгѳ оруулан олж авсан туршлагын дагуу шалгарсан, үнэ цэнэтэй арга барилыг харилцагч нартаа бид зѳвлѳж байна.

Үйлчилгээ:
 

Бизнес хѳгжил болон стратегийн зѳвлѳгѳѳ

 • Нарийвчилсан санхүүгийн тѳлѳвлѳгѳѳ

 • Бизнесийн одоогийн явцыг судалж, тэлэх боломжыг нээх

 • Нэгдэх, нэгтгэх боломжуудыг судлах

 • Компанийн засаглалын түвшинд зѳвлѳгѳѳ ѳгѳх

Хѳрѳнгѳ оруулалтын зѳвлѳгѳѳ

 • Хѳрѳнгѳ оруулах болон үйл ажиллагаа тэлэх судалгаа

 • Албан байгууллага болон тѳслийн үнэлгээ ба худалдан авалт/үнийн зѳвлѳгѳѳ

 • Компани, менежмент болон салбарын судалгаа

 • Тѳлбѳрийн бүтэцжүүлэлт, хэлэлцээр, болон гүйцэтгэл дээр туслах

 • Хѳрѳнгѳ оруулалтын дараах үйл ажиллагааны зѳвлѳгѳѳ

Санхүүгийн зѳвлѳгѳѳ

 • Эздийн ѳмч болон ѳр тѳлбѳрийн бүтэцжүүлэлт, санхүүжилт, болон хэлэлцээр дээр туслах

 • Нарийвчилсан санхүүгийн тѳсѳѳлѳл болон загварууд дээр ажиллах

 • Санхүүжилт босгох зорилготой маркетингийн материал бэлтгэх

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon
 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey YouTube Icon
 • Grey iTunes Icon
 • Grey Twitter Icon

© APEX CAPITAL LLC 2019