18 - 19%

БОНД

Жилийн ѳгѳѳж

Улирал тутам хүүгийн тѳлѳлттэй

 ѲГѲѲЖИЙН ТООЦООЛОЛ 

Жилийн 19%-ийн хүүтэй | Улирал тутам хүүгийн тѳлѳлттэй

5,205,479 ₮

1-р сар 

2-р сар 

3-р сар 

4-р сар 

5-р сар 

6-р сар 

7-р сар 

8-р сар 

9-р сар 

10-р сар 

5,205,479 ₮

5,205,479 ₮

100,000,000 ₮

Жишээ хѳрѳнгѳ оруулалт

12-р сар 

11-р сар 

105,205,479 ₮

Жилийн дараа таны дансанд цугларах мѳнгѳ

119,000,000 ₮

-1,900,000 ₮

 

 БОНД ХУДАЛДАН АВАХ ЗААВАР 

117,100,000 ₮

Бонд гаргаж буй компани болон бондын нѳхцѳлтэй сайтар танилцах

Та ѳѳрийн биеэр бидэнтэй уулзаж, нэмэлт зүйлсийг тодруулах боломжтой.

Холбогдох утас: 7510-7500

Бонд эзэмших гэрээ байгуулах

Тѳлбѳрѳѳ шилжүүлэн бондыг эзэмших

Холбогдох мэдээллээ үлдээнэ үү!
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey iTunes Icon
  • Grey Twitter Icon

© APEX CAPITAL LLC 2020