top of page
misheel lifestyle logo white letters.png

МЕГА ТѲСѲЛД ХѲРѲНГѲ ОРУУЛАХ БОЛОМЖ

Apex Capital logo WHITE.png

АПЕКС КАПИТАЛ ҮЦК

Бондын нѳхцѳл
93154453_1994128724063957_75791314120291

БОНДЫН НѲХЦѲЛ

3 тэрбум ₮

Нийт дүн

17% - 18%

Бондын хүү

16 сар - 18 сар

Хугацаа

1,000,000 ₮

Ширхэгийн үнэ

Улирал тутам

Хүү тѳлѳлт

5,000,000 ₮

Худалдах доод хэмжээ

4 тэрбум тѳгрѳгийн батлан даалт

Батлан даалт

M2 барилгын 19, 20-р давхар

Барьцаа

Батлан даалт, барьцаа
Misheel Logo.png

"МИШЭЭЛ ЛАЙФСТАЙЛ" ХХК

Бонд гаргагч компани

2019.03.07

Үүсгэн байгуулагдсан огноо

Мишээл лайфстайл компани нь Мишээл сити тѳслийн нэгэн хэсэг буюу оффис барилгын хэсгийг хариуцан хэрэгжүүлж байна. Энэхүү компанийн эзэмшигч нь  Чоно группын гүйцэтгэх захирал Э.Агар юм. Чоно групп нь Мишээл экспо, Блю скай, Чоно финанс гэх мэт бизнесүүдийн толгой компани юм. Мишээл лайфстайл тѳслийн гүйцэтгэгчээр Ди Ди Эм Ти ХХК ажиллаж байна.

БАТЛАН ДААЛТ

Батлан даалтын дээд хэмжээ 4,000,000,000 (Дөрвөн тэрбум) төгрөгийн үнийн дүн бүхий байх бөгөөд батлан даагч нь үүрэг гүйцэтгэгч үүргээ гүйцэтгээгүй тохиолдолд Үүрэг гүйцэтгүүлэгчтэй байгуулсан гэрээний үүргээ зөрчсөн, үүргээ гүйцэтгэх чадвар, чадамжгүй болсон, дампуурсан, татан буугдсан тохиолдолд бондын үндсэн болон хүүгийн төлбөр, учирсан гэм хор, гэрээ дуусгавар болохтой холбогдон гарах зардал, шүүхийн зардал, алданги зэргийг батлан даагч хариуцна.

БАРЬЦАА

М2 барилгын 19 болон 20-р давхарыг зах зээлийн үнээс 53% бууруулж барьцаалсан.

 

Үнэт цаас гаргагч нь  3,000,000,000 төгрөгийн бондын төлбөрийг хуваарийн дагуу төлөөгүй тохиолдолд “Нөхцөлт үл хөдлөх худалдах, худалдан авах гэрээ”-ний дагуу Андеррайтерийн компани нь М2 барилгын 19 болон 20 давхарыг тэргүүн ээлжинд харилцагчдад санал болгох болон бусад талуудад худалдан борлуулах замаар төлбөрийг барагдуулна.

Project.png
pexels-igor-starkov-1117452.jpg

ЗАРЦУУЛАЛТ

"Мишээл лайфстайл" компани нь бондын санхүүжилтээр барилгын арматурыг их хэмжээгээр хямд үнэ дээр авч тѳслийн зардлыг багасгахад зарцуулах юм.

Тѳслийн тухай

ТѲСЛИЙН ТУХАЙ

Тѳслийн хамрах хүрээ

M1, M2, M3 барилга, үйлчилгээний талбай

Ашиглалтад орох хугацаа

2022 оны 3-р улирал

Борлогдсон талбай

Нийт талбайн 60 орчим хувь

Гэрээгээр баталгаажсан авлага

68 тэрбум тѳгрѳг

Тѳслийн явц

ТѲСЛИЙН ЯВЦ

2019 он

2020.01

2020.02

"Мишээл резиденс" эхэлсэн

"Walking street" нээсэн

"Мишээл лайфстайл" эхэлсэн

2021 он

1-р улирал

Гүйцэтгэл

"Мишээл лайфстайл" M1 барилга B1 давхар

"Мишээл лайфстайл" M2 барилга B2 давхар

"Мишээл лайфстайл" M3 барилгын суурийн ажил 

"Мишээл резиденс" 1-р блок 2 давхар

"Мишээл резиденс" 2-р блок B1 давхар

2022.02

2022.04

"Мишээл лайфстайл" дуусгах

"Мишээл резиденс" дуусгах

2025.04

Тѳслийн тѳлѳлтүүдийг цуглуулж дуусгах

Group 16.jpg
misheel lifestyle logo.png
misheel lifestyle logo.png
misheel lifestyle logo.png
misheel lifestyle logo.png
misheel lifestyle logo.png
misheel lifestyle logo.png
misheel lifestyle logo.png
misheel lifestyle logo.png
misheel lifestyle logo.png