misheel lifestyle logo white letters.png

МЕГА ТѲСѲЛД ХѲРѲНГѲ ОРУУЛАХ БОЛОМЖ

Apex Capital logo WHITE.png

АПЕКС КАПИТАЛ ҮЦК

 
93154453_1994128724063957_75791314120291

БОНДЫН НѲХЦѲЛ

3 тэрбум ₮

Нийт дүн

17% - 18%

Бондын хүү

16 сар - 18 сар

Хугацаа

1,000,000 ₮

Ширхэгийн үнэ

Улирал тутам

Хүү тѳлѳлт

5,000,000 ₮

Худалдах доод хэмжээ

4 тэрбум тѳгрѳгийн батлан даалт

Батлан даалт

M2 барилгын 19, 20-р давхар

Барьцаа

 
Misheel Logo.png

"МИШЭЭЛ ЛАЙФСТАЙЛ" ХХК

Бонд гаргагч компани

2019.03.07

Үүсгэн байгуулагдсан огноо

Мишээл лайфстайл компани нь Мишээл сити тѳслийн нэгэн хэсэг буюу оффис барилгын хэсгийг хариуцан хэрэгжүүлж байна. Энэхүү компанийн эзэмшигч нь  Чоно группын гүйцэтгэх захирал Э.Агар юм. Чоно групп нь Мишээл экспо, Блю скай, Чоно финанс гэх мэт бизнесүүдийн толгой компани юм. Мишээл лайфстайл тѳслийн гүйцэтгэгчээр Ди Ди Эм Ти ХХК ажиллаж байна.

БАТЛАН ДААЛТ

Батлан даалтын дээд хэмжээ 4,000,000,000 (Дөрвөн тэрбум) төгрөгийн үнийн дүн бүхий байх бөгөөд батлан даагч нь үүрэг гүйцэтгэгч үүргээ гүйцэтгээгүй тохиолдолд Үүрэг гүйцэтгүүлэгчтэй байгуулсан гэрээний үүргээ зөрчсөн, үүргээ гүйцэтгэх чадвар, чадамжгүй болсон, дампуурсан, татан буугдсан тохиолдолд бондын үндсэн болон хүүгийн төлбөр, учирсан гэм хор, гэрээ дуусгавар болохтой холбогдон гарах зардал, шүүхийн зардал, алданги зэргийг батлан даагч хариуцна.