51275621_2133261963379324_34211642956421
1565169433300168 1.png
ПАЛМ СПРИНГС БОНД
19% (тѳгрѳг) Улирал тутам 12 сар 1 сая ₮
Жилийн ѳгѳѳж_ Хүүгийн тѳлѳлт_ Хугацаа_
91206386_2930167970355382_39532986189238
64677900_2345088812196637_31489048369849
90079814_2898488416856671_20207076122652
interest rate.png
 
Growth.png

Компанийн санал болгож буй бондын хүү нь топ 4 банкны хүүгийн үзүүлэлттэй харьцуулахад харьцангуй өндөр буюу төгрөгийн 12 сарын хугацаатай хадгаламжийн хүүгийн дунджаас 5.35 нэгжээр өндөр байна.

Монгол банкнаас 2020 оны 4-р сарын 13-ны мөнгөний бодлогын хорооны хурлаар бодлогын хүүг нэг нэгж хувиар бууруулж, 9 хувьд хүргэхээр шийдвэр гаргасан нь зах зээлд банкны зээлийн болон хадгаламжийн хүүгийн төвшин буурах хүлээлтийг бий болгож байна.

Бонд худалдан авагч нь хүүгийн ѳгѳѳжийг улирал тутам хуваан авах нь банкны хугацаатай хадгаламжийн хүүгийн тѳлѳлттэй харьцуулахад илүү уян хатан нѳхцѳл юм.

Бонд гаргах тухай эрх бүхий этгдээийн шийдвэр

 
Palm springs bond Board decision 1.png
bond badge.png

2020 оны 5-р сарын 7-ны ѳдѳр Тэсо констракшн ХХК-ийн ТУЗ-ын хурлаар Экспокс ХХК-ийг Апекс Капитал ҮЦК-иар дамжуулан “ПАЛМ СПРИНГС” тѳсѳлд зориулсан 3 ТЭРБУМ ТѲГРѲГИЙН БОНДЫГ ГАРГАХ зѳвшѳѳрѳл олгож, 4 ТЭРБУМ ТѲГРѲГѲѲР БАТЛАН ДААХ шийдвэр гаргасныг ТУЗ-ийн дарга О.Дамжин гарын үсэг зуран батласан.

Бондын батлан даалт

 
expox.png