ПАЛМ СПРИНГС БОНД
 

Компанийн санал болгож буй бондын хүү нь топ 4 банкны хүүгийн үзүүлэлттэй харьцуулахад харьцангуй өндөр буюу төгрөгийн 12 сарын хугацаатай хадгаламжийн хүүгийн дунджаас 5.35 нэгжээр өндөр байна.

Монгол банкнаас 2020 оны 4-р сарын 13-ны мөнгөний бодлогын хорооны хурлаар бодлогын хүүг нэг нэгж хувиар бууруулж, 9 хувьд хүргэхээр шийдвэр гаргасан нь зах зээлд банкны зээлийн болон хадгаламжийн хүүгийн төвшин буурах хүлээлтийг бий болгож байна.

Бонд худалдан авагч нь хүүгийн ѳгѳѳжийг улирал тутам хуваан авах нь банкны хугацаатай хадгаламжийн хүүгийн тѳлѳлттэй харьцуулахад илүү уян хатан нѳхцѳл юм.

Бонд гаргах тухай эрх бүхий этгдээийн шийдвэр

 

2020 оны 5-р сарын 7-ны ѳдѳр Тэсо констракшн ХХК-ийн ТУЗ-ын хурлаар Экспокс ХХК-ийг Апекс Капитал ҮЦК-иар дамжуулан “ПАЛМ СПРИНГС” тѳсѳлд зориулсан 3 ТЭРБУМ ТѲГРѲГИЙН БОНДЫГ ГАРГАХ зѳвшѳѳрѳл олгож, 4 ТЭРБУМ ТѲГРѲГѲѲР БАТЛАН ДААХ шийдвэр гаргасныг ТУЗ-ийн дарга О.Дамжин гарын үсэг зуран батласан.

Бондын батлан даалт

 

“Тэсо констракшн” ХХК нь “Экспокс” ХХК-ийн удирдан явуулж буй “Палм спрингс” тѳсѳлд зориулсан 3 тэрбум тѳгрѳгийн бондын үндсэн тѳлѳлт болон хүүгийн тѳлѳлтийг 4 тэрбум тѳгрѳгѳѳр батлан даасан. Хэрэв гэрээний үүргээ зѳрчсѳн, үүргээ гүйцэтгээгүй тохиолдолд уг гэрээгээр тохиролцсон хэмжээгээр үүрэг хүлээхийг “Тэсо констракшн” ХХК нь хүлээн зѳвшѳѳрсѳн.

Батлан даалтын гэрээг 2020 оны 5-р сарын 7-ны ѳдѳр “Тэсо констракшн” ХХК, “Апекс капитал” ҮЦК, болон “Экспокс” ХХК компаниудын тѳлѳѳллүүд хамтран гурван талт гэрээг байгуулсан.

 

Компанийн тухай

 

Холбоотой талууд

“Экспокс” ХХК нь ТЭСО корпорацтай холбоо хамааралтай компани ба ТЭСО корпорац нь олон нийтэд танигдсан брэнд компаниудыг нэгтгэсэн Монголын нѳлѳѳ бүхий томоохон групп компаниудын нэг юм.

Гадаад, дотоодын олон түнштэй ТЭСО корпораци нь хүнсний бүтээгдэхүүн экспортыг чухалчлан ажилласны үр дүнд 2000 гаруй ажилтантай томоохон групп компани болсон.

Сүүлийн жилүүдэд ТЭСО корпорац нь барилгын салбарт амжилттай ажиллаж байгаа бѳгѳѳд “Содон хороолол”-ыг ашиглалтад оруулан, сэтгэл хангалуун оршин суугчидтай болоод байна. Мѳн 2018 онд хүүхдэд ээлтэй ѳндѳр зэрэглэлийн “Скай гарден” орон сууцны хорооллын бүтээн байгуулах ажлыг эхлүүлэн ѳнѳѳдрийг хүртэл амжилттай үргэлжлүүлж байна. 

2020 оны тѳлѳвлѳгѳѳ

 

Палм спрингс тѳслийн 2020 онд тѳлѳвлѳж буй нийт орлого нь 9.9 тэрбум тѳгрѳг ба тѳслийн барилгууд бүрэн баригдаж дуусах үед энэхүү тѳлѳвлѳгѳѳт орлогыг гүйцэтгэхээр ажиллаж байна. Урьдчилгаа борлуулалтаас 1.5 тэрбум тѳгрѳгийг хуримтлуулсан ба нийт 8.4 тэрбум тѳгрѳгийн үлдэгдэл орлого хүлээгдэж байна. Одоогоор 58%-ийн борлуулалтын гүйцэтгэлтэйгээр 7 үл хѳдлѳх хѳрѳнгѳд борлуулалтын гэрээ хийгдсэн ба доорх хүснэгтэд ногоон ѳнгѳѳр тэмдэглэсэн болно.
 

9.9 тэрбум

Нийт тѳлѳвлѳсѳн орлого

8.4 тэрбум

Хүлээгдэж буй орлого

 

ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧ

ЭКСПОКС ХХК

АНДЕРРАЙТЕР

АПЕКС КАПИТАЛ ҮЦК ХХК

С.ЭРДЭНЭБАЯР

Гүйцэтгэх захирал

Б.ЛХАМДОЛГОР

Гүйцэтгэх захирал

9910-1068, 9099-0202

erdenebayar@teso.mn

8809-0729, 7510-7500

investment@apex.mn

© APEX CAPITAL LLC 2020