ХУВЬЦААТ КОМПАНИУДЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Монголын хѳрѳнгийн бирж дээрх зарим хувьцаат компаниудын санхүүгийн үзүүлэлтүүдээс сонгон танилцаарай. 

Эдгээр мэдээллүүд нь зѳвхѳн мэдээллийн чанартай бѳгѳѳд ямар нэгэн байдлаар тухайн хувьцааг ав гэсэн зѳвлѳгѳѳ биш болно.

 

Компанийн ѳнгѳрсѳнд болсон үзүүлэлт нь ирээдүйн үзүүлэлтийн баталгаа биш болно. 

Хѳрѳнгѳ оруулалт хийх нь тодорхой хэмжээний эрсдэл дагуулна. 

Хувьцааны хѳрѳнгѳ оруулалт нь тогтмол ѳгѳѳжийн баталгаа болохгүй.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey iTunes Icon
  • Grey Twitter Icon

© APEX CAPITAL LLC 2020