Зээлийн чанараар
Зээлийн чанараар
Зээлийн чанараар
Зээлийн хэмжээгээр
Зээлийн хэмжээгээр
Зээлийн хэмжээгээр
1.1% - Чанаргүй
4% - Хугацаа хэтэрсэн
95% - Хэвийн
1.3% - Чанаргүй
4% - Хугацаа хэтэрсэн
95% - Хэвийн
1.2% - Чанаргүй
4% - Хугацаа хэтэрсэн
95% - Хэвийн
34% - ( > 50 ) сая
24% - ( 5 - 10 ) сая
17% - ( 10 - 50 ) сая
15% - ( 2 - 5 ) сая
10% - ( < 2 ) сая
1% - ( > 50 ) сая
20% - ( 5 - 10 ) сая
19% - ( 10 - 50 ) сая
31% - ( 2 - 5 ) сая
29% - ( < 2 ) сая
19% - ( > 50 ) сая
22% - ( 5 - 10 ) сая
18% - ( 10 - 50 ) сая
22% - ( 2 - 5 ) сая
19% - ( < 2 ) сая
Дундаж
Зээлийн хүүгээр
Зээлийн хүүгээр
Зээлийн хүүгээр
Зээлийн хуцаагаар
Зээлийн хуцаагаар
Зээлийн хуцаагаар
7% - ( > 4.0% ) Хүү
44% - ( 3.1% - 4.0% ) Хүү
49% - ( < 3.0% ) Хүү
22% - ( > 4.0% ) Хүү
64% - ( 3.1% - 4.0% ) Хүү
14% - ( < 3.0% ) Хүү
14% - ( > 4.0% ) Хүү
53% - ( 3.1% - 4.0% ) Хүү
33% - ( < 3.0% ) Хүү
37% - ( 12 - 18 ) сая
30% - ( < 12 ) сая
27% - ( 25 - 36 ) сая
6% - ( 19 - 24 ) сая
0.1% - ( > 37 ) сая
9% - ( 12 - 18 ) сая
46% - ( < 12 ) сая
35% - ( 25 - 36 ) сая
10% - ( 19 - 24 ) сая
0.1% - ( > 37 ) сая
24% - ( 12 - 18 ) сая
37% - ( < 12 ) сая
31% - ( 25 - 36 ) сая
8% - ( 19 - 24 ) сая
0.1% - ( > 37 ) сая
Дундаж
© Apex Capital LLC 2020